Rencana

Tidak ada ‘kafir harbi’ dalam konteks Malaysia

Istilah Kafir Harbi merupakan istilah fiqh yang membawa konotasi suasana zaman perang di antara wilayah Islam di zaman dahulu dengan negara musuh. Kafir harbi adalah merujuk kepada negara musuh yang berperang dengan Muslim di mana darah mereka adalah halal ditumpahkan kerana ianya di dalam suasana perang, di mana kafir harbi itu sendiri berusaha membunuh umat Islam.

Istilah ini muncul apabila berlakunya suasana politik yang mengklasifikasikan antara Darul Islam dan Darul Harb. Setelah berlakunya pembahagian ini, maka golongan bukan islam juga dibahagikan mengikut pengklasifikasian politik.

Ini bermaksud mengikut pembahagian pada zaman dahulu bahawa jika mereka datang dari Darul Harb, mereka dinamakan kafir harbi, jika mereka masuk ke negara islam dan mendapat perlindungan sementara dinamakan Musta`min dan bagi yang mendiami negara islam dan membayar jizyah dinamakan Kafir zimmi dan jika bukan warga muslim yang negaranya mempunyai hubungan damai dengan Darul Islam merupakan Kafir Mua`hid.

Konsep pembahagian tersebut secara jelas adalah mengikut konvensyen politik yang ada pada zaman tersebut.

Pandangan ulamak yang muktabar

Ulamak muktabar kebanyakannya mempunyai pendapat masing-masing berkenaan perletakan istilah Darul Harb atau Darul Islam dan releven atau tidak penggunaan istilah Kafir Harbi berdasarkan perletakan istilah tersebut. Ini jelas dikupas oleh Dr Abdullah Ben Bayyah, Sheikh Muhammad Abu Zahroh, Sheikh Dr Yusof al Qaradhawi, Sheikh Wahbah al-Zuhaily dan sebagainya.

Saya tertarik kupasan Dr Maszlee Malik dan Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad di dalam kertas kerja mereka yang bertajuk “Fiqh Muwathanah (Fiqh Kenegaraan): Spektrum Baru Politik Islam Moden” yang dibentangkan pada Nadwah Ulamak Nahdhah Jadidah (NUNJI 2015).

Mereka mengatakan bahawa karya-karya fiqh klasik hasil karangan para ulamak terdahulu berkaitan politik, kenegaraan dan hubungan luar banyak dipengaruhi oleh konteks dan keadaan politik semasa. Sheikh Muhammad Abu Zahroh membentangkan semula dimensi baru pembahagian negara-negara di dunia mengikut Darul Islam dan Darul Harb. Dalam karya ulungnya berkaitan fiqh hubungan luar negara (al-`Alaqat al-Duwaliyah), sheikh memberikan pembahagian baru yang selari dengan tuntutan zaman ini yang tidak lagi melihat bahawa negara-negara bukan islam sebagai Darul Harb ataupun secara literalnya “negara yang diperangi”.

Logiknya, menurut Sheikh Muhammad Abu Zahroh, pembahagian tersebut yang didasari kepada dalil berkaitan dengan jihad, sikap umat Islam terhadap musuh, isu kesetiaan warga muslim kepada umat dan bumi yang didiaminya dan juga isu kedaulatan tanah air adalah dicorakkan oleh peperangan yang menjadi `illah atau penyebab hukum. Maka apabila `illah sesuatu hukum itu tiada, hukum tersebut juga hilang. `illah peperangan sebagai asas hubungan di antara negara dan agama yang wujud pada zaman tersebut kini telah tiada.

Maka istilah kafir harbi tidak tepat digunakan untuk konteks Malaysia mengikut pandangan ulamak itu tadi.

Di dalam kertas kerja yang sama, penulis juga mengupas tentang pandangan Dr Jasser Audah mengenai isu yang hampir sama iaitu isu jizyah. Beliau menegaskan bahawa hukum-hakam berkaitan politik yang dihasilkan ulamak silam adalah berdasarkan konteks semasa zaman tersebut. Apa yang penting adalah kita perlu memahami konteks sejarah yang membawa kepada terhasilnya hukum tersebut agar kita tidak bersikap literalis dalam mengaplikasikannya dalam kerangka moden dan mengikut konteks dan waqi` semasa.

Realiti Di Malaysia

Seperti yang kita fahami Kafir harbi adalah mereka yang wajib diperangi di peringkat negara, atas dasar peperangan. Manakala pihak yang berhak mengeluarkan arahan dan perintah adalah pemerintah atau Ulil Amri bukannya masyarakat umum. Pada zaman ini, warga atau rakyat bukan Islam yang tinggal bersama umat Islam di Malaysia tidak dikira sebagai Kafir Harbi. Malah pengklasifikasian harbi atau dhimmi yang digunakan oleh ulama silam juga telah diperbaiki oleh ulama moden, memandangkan negara-negara moden mempunyai konsep kewarganegaraan yang memberikan hak dan tanggungjawab yang saksama di antara muslim dan bukan Islam.

Realiti hari ini, kewarganegaraan bukan lagi dinilai melalui agama seseorang individu, tetapi kepada kerakyatan dan juga kesetiaan mereka kepada ruang geografi berdaulat yang mereka tinggal. Setiap individu yang menjadi warga kepada sesebuah negara mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan warga lain.

Ini dapat difahami melalui kupasan Fiqh Kewarganegaraan iaitu fiqh yang berkaitan warga sesebuah negara dan hubungannya dengan negara tersebut dari perspektif islam dan syariah. Ikatan kewarganegaraan yang ada ini menjadikan label Kafir Harbi itu tidak releven untuk mereka, bahkan jika ada antara mereka yang melakukan penentangan terhadap islam di dalam negara ini, mereka tidak digelar Kafir Harbi, tetapi digelar penjenayah yang harus dihukum melalui pelaksanaan undang-undang mahkamah kerana keterikatan mereka dengan prinsip kewarganegaraan itu tadi.

Saya tertarik kupasan Dr Maszlee Malik dalam wacana kafir harbi pada 16 Julai berkenaan soalan yang ditanya oleh hadirin tentang bagaimana dengan orang kafir yang tinggal di Malaysia dan membuat penentangan dan ejekan kepada agama islam.

Dr Maszlee menjawab, mereka bukan kafir Harbi, tetapi mereka adalah penjenayah yang wajar dihukum oleh kuasa undang-undang kerana yang jelas adalah mereka golongan warganegara Malaysia dan terikat dengan undang-undang perlembagaan. Maka secara jelas bahawa, istilah ini tidak begitu tepat untuk digunakan kepada golongan bukan islam di Malaysia.

Istilah lawan Konteks

Kita perlu berhati-hati dalam penggunaan istilah terutamanya di Malaysia yang masyarakatnya wujud dalam keadaan majmuk. Pengklasifikasian oleh ulamak kontemporari cukup jelas bahawa kafir yang tinggal di sesebuah negara dan menikmati hak-hak dan tanggungjawab di dalam negara tersebut adalah Warganegara yang terikat dengan undang-undang dan perlembagaan negara.

Perbezaan pendapat tentang topik ini harus diuruskan secara baik dan kita berhak untuk memilih hujah yang paling dekat dengan kebenaran dan sesuai dengan konteks agar tidak disalah ertikan oleh masyarakat umum.

Sebagai konklusi, berdasarkan hujah yang dikupas di atas, isu kafir harbi ini dilihat tidak begitu releven untuk digunakan dalam konteks Malaysia dan konotasinya juga akan menimbulkan kebenciaan dan akan membuka pintu keburukan yang lain.

Tindakan kita juga tidak kiralah golongan muda, mahasiswa, agamawan, ahli politik dan sebagainya, untuk mendalami dan perbanyakkan pembacaan tentang kupasan fiqh semasa seperti fiqh Kewarganegaraan, Fiqh Kontemporari, Fiqh Jihad dan sebagainya. – Roketkini.com

*Nik Fatma Amirah Nik Muhamad, Pelajar Sarjana Bahasa Arab, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan merupakan aktivis IKRAM Siswa